انواع شیر فشار شکن و شیر اطمینان

در صورتی که سیستم های لوله کشی به درستی طراحی نشده باشند قابلیت و امکان سقوط ناگهانی سیستم لوله کشی وجود دارااست . جریان در طی سیستم های لوله کشی ممکن هست مبتلا افت و یا این که ارتقا بیش از حد فشار شود. به جهت توصیه و خرید کردن شیر فشارشکن، می اقتدار از جدا ناگهانی جریان آب در خطوط لوله انتقال ناشی از پیدایش فشارهای بالا، به نحو مناسب دوری به عمل شیر فشار شکن چدنی آورد. شیر های فشار شکن (رلیف ولو) در همگی مدار های هیدرولیک به عمل گرفته می شوند. شیر فشار شکن رکسروت، از انواع شیرهای هیدرولیکی مارک rexroth آلمانی می باشد که وظیفه تنظیم فشار در سیستم های هیدرولیکی را بر عهده دارد. شیر فشار شکن رکسروت، به جهت تهیه فشار سیال در یک سیستم هیدرولیکی به فعالیت می رود. طرز اتصال: اتصال شیرهای فشار شکن میراب به صورت فلنج جوشی می باشد. همین امر باعث می شود یک فشار معمولی از نحوه شیر کنترل شود. وقتی که آب روشن می شود فشار آب موجب باز شدن سوپاپ آب می شود و در شرایطی که آب خاموش می باشد فشار هوا اساسی وارد کردن فشار بر روی شیر موجب مسدود شدن لوله می شود . اصلی سوپاپ سوار فنر از رجوع و برگشت آب به درون لوله پرهیز می شود . هنگامی که در لوله ها فشار جریان کم می شود از پمپ و زمانی که فشار بیش از میزان بسیار می شود از شیر فشار شکن به کار گیری خرید شیر فشار شکن آب می کنیم. بدین ترتیب اعتنا به فشار بالا در سیستم مضاعف حیاتی بوده و بایستی در محل هایی که فشار از حد مورد انتظار اکثر می باشد از شیر فشار شکن استعمال گردد. پایلوت یکی از اهمیت ترین بخش های شیر فشارشکن میراب و ادله تمایز آن از دیگر شیر های فشار شکن است. شیر فشار شکن یورک یک عدد از شناخته شده ترین گونه های شیرهای فشار شکن در جهان میباشد که لبریز مصرف ترین دسته های آن ART.360 و ART.361 هستند. یکی از مسائل قابل دقت به جهت شیر های فشار شکن اختلاف فشار ورودی و خروجی و پدیده کاویتاسیون است. شیر های فشار شکن به طور مداوم در خط كار می كنند در حالی كه شیرهای اطمینان فقط وقتی ظواهر می شوند كه از حد فشار انتخاب شده بالاتر رود. به طور کلی ، شیرهای کمتر فشار مستقیم به جهت این سرویس ها ترجیح داده می شود.