صنایع دستی زنجان، سوغات خوراکی زنجان، گردشگری استان زنجان

اجاره بها در متون پهلوی تحاک و احتمالاً در زبان آرامی گراگ نامیده میشد – میزان اجاره بها با واحد پول رایج که استیر بود پرداخت میشد هر استیر معادل ۴ درخام ساسانی بود – معمولاً بردگان چون پول نقد نداشتهاند در مقابل شتیر (بز ۱ ساله) تحویل میدادند -احتمالاً هر دیهات یا داهات باید … ادامه