انواع ضدکف برای سیستم های پایه آب و پایه حلال/ شرکت نویان افزون شیمی

بعلاوه، این امتحان اهمیت دقت به طرز ROSS-MILES کالیبره می شود، که در استاندارد ASTM D1173 تهیه شده است. در وضعيت های معمولی امر العمل کاربرد ضد کف بنا به شرايط منحصر به فرد می باشد بنابراين بندرت جزييات و طریق کارایی ضد کف منتشر می گردد و در بيشتر مواقع از طریق کارایی و نادرست به جهت تجويز ضد کف سازگار و مطلوب استعمال می شود .در بسياری از شرایط ها هنر شکستن کف و پيشگيری از کف به ترازو توليد کف پيچيده می باشد و حساس اطمينان می گوييم مطالعات سنگينی روی پديده کف کنندگی و فعالیت ضد کف در جريان هست اما تا کنون راهبرد سريع و محکمی که تاثير يک نمونه ضد کف را به جهت هر کاربردی یگانه تجويز کند موجود نمی باشد که بيشتر مواقع دیتاها عملياتی بدست آمده اصلی در لحاظ گرفتن کارداران فيزيک و شيميايی سازگار مورد پذيرش می باشد . ضد کف ناسازگار دارای سیستم، عیوب دیگری از قبیل ساخت حفره در تراز فیلم و کدری لایه رنگ هم به وجود می آورد و حتی به جای از دربین بردن کف، سبب تثبیت کف در سیستم می شود که مهم کمتر مقدار مصرف ضد کف، همین عیوب جانبی از در بین می رود ولی خواص دارای آن یعنی ضد کف بودن نیز کاهش می یابد. کلیدی استعمال از این تست، تیم آزمایشگاه شرکت آبریزان می تواند برای هر جور اختلال کف، منش حلی پیدا کند. کتجزیهی مف به دشواری صورت می گیرد چون حساس جاذبه سطحی و ویسکوزیته سطحی فیلم آن تثبیت میشود. به عنوان مثال روغن های گیاهی از ویژگی های پایداری زیاد لطف برخوردار هستند زیرا از منابع مرمت پذیر حاصل می شوند. مواد معمول مورد به کار گیری در تولید ضد کف عبارتند از: روغن های نامحلول، پلی دی متیل سیلوکسان ها و سایر سیلیکون ها، الکل های خاص، استئارات ها و گلیکول ها. دارای دمیدن هوا در محلول، کف تولید می شود و حیاتی افزودن ضدکف یا این که کف شکن به مقدار مشخص می قدرت کارایی ضدکف را در مدت زمانه معین مورد ارزیابی قرار ضد کف رنگ داد. مطالعات نشان دیتا است که ذرات معلق نا سازگار حساس آب در ضد کف ها نیروی مانع محل ورود به لایه غشاء را کاهش می دهد و ضد کف را فراوان کارا و موثر می سازد. بنابراین ، موردها گستردهای از ضدکف به جهت عملیات نساجی وجود داراست و بسته به دسته موقعیتی که باید پیش بیاید، بایستی یک مادهی ضد کف مناسب گزینش شود. غربالگری نخستین برای هر دو کلون مناسب و موقعیت کشت مناسب معمولاً در صفحات یک سری چاه انجام می شود. ولی در سیستم های غیر آبی زیاد اثربخش و توانا عمل می کنند. به جهت مراقبت سیستم در وضعیت بهینه اصلی حداکثر بهره وری، لازم و ضروری میباشد که آب آیتم به کارگیری در همین سیستم ها به خوبی تصفیه شود. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه دستگاه ضد تعریق کف دست بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.