تفاوت بین پروژه و عملیات چیست؟

بهطور معمول مدیران پروژه در یک محیط اداری عمل میکنند. رهبری: مدیران پروژه می بایست قوی به ایجاد انگیزه و رهبری یک تیم از حیث عملیاتی و استراتژیک باشند. آن ها مجموعه پروژه را رهبری میکنند. اعضای مجموعه , اصلی ترین سرمایه ی شما به حساب می آیند, پس اضطراری هست که مطمئن باشید آن ها خوشحال هستند, البته همینطور شما به پیگیری عملکرد کارمندان خود نیاز دارید تا مطمئن شوید که پروژه ی شما روز به روز در حال ترقی هست و همین وظیفه ی منابع انسانی است. اکثر زمان ها پروژهها به مرور دارای پیشرفت اجزای آن روشن میشوند، لذا نمیتوان از ابتدا کلیه اجزای پروژه را معین نمود. میزان دارایی و زمانه اتمام پروژه را مشخص و از پیشرفت پروژه مطابق حساس برنامه اطمینان حاصل میکنند. پس از معلوم شدن برنامه مالی و زمانی، حتمی است رئیس پروژه سایر مدیران را در جریان پیشرفت پروژه قرار دهد و وظایف اعضای مجموعه پروژه را به آنها یاد‌آوری کند. آن‌ها عمل گروهی را ارتقاء میدهند، پیشرفت گروه را چک کردن و تعارضات در میان اعضای مجموعه را از بین بردن میکنند. بهعنوان مثال، درصورتیکه یک مدیریت پروژه متوجه یک مورد قضیه پر هزینه شود، باید قبل از تصمیمگیری، ایراد را پیشبینی و جوانب مثبت و منفی آن را ارزیابی کند. مهارتهای سازمانی: مدیران پروژه مستمند داشتن مهارتهای سازمانی قدرتمند برای رئیس جنبههای گوناگون یک پروژه هستند. مدیر پروژه، مسئول برنامهریزی و مدیریت اجرای یک پروژه از شروع تا انتهای آن است. وظیفه ی یک مدیریت پروژه استفاده از کلیه دانش و مهارت های موجود به منظور به اتمام رساندن پروژه است, گاهی مدیر پروژه به جای کلیه مشاغلی که به آن ها اشاره کردیم به تنهایی فعالیت می کند. برای ایجاد یک سایت پروژه ای (Project Sites) شما می توانید از الگوی شیرپوینت Projects که در دسترس میباشد، به کارگیری کنید. اکثر مدیران پروژه با یک گواهی لیسانس در رشتههایی زیرا مدیر کسبوکار هستند. گواهی کسب کنید: مدیران پروژه به طور معمول نیاز به یک مدرک لیسانس دارند. PMBOK مثل بقیه استانداردها، هر ساله بوسیله هیات منتخبی از PMI بازبینی می‌شود و در رخ نیاز به تغییر، ویرایش جدیدی از آن به اطلاع اعضاء PMI میرسد. داوطلبان رئیس پروژه، می بایست تحصیلات لازم و برای فعالیت در پروژههای مختص ممکن هست نیاز به گواهینامههای مختلفی داشته باشند. همچنین ممکن است مدیران پروژه در تراز کارشناسی ارشد و دکترا گواهی کسب نمایند و در حوزه خاصی، متخصص شوند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان اکثر در گزینه پروژه دانشجویی طراحی فرودگاه لطفا به بازدید از وب سایت ما.