خانه – كفش تابا

در اين اوضاع و احوال حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه و برخي شخصيتهاي موءثر جريان اصولگرا در مصاحبهها و اظهارنظرهايي كه در شبكههاي اجتماعي داشتند، از مزايا و ضرورت مذاكره اهمیت امريكا کلام ميكردند تا جايي كه علي مطهري، نايبرييس پيشين مجلس در توييتر نوشت: «اينكه مقامات كشور بالاخره به ضرورت مذاكره مستقيم اساسی امريكا رسيدند و مصالح مردمان را بر ژست انقلابيگري ترجيح دادند، يك پديده مبارك است؛ آنچه باقي ميماند، اين است كه مسوول خسارتهاي مالي و جاني وارده به ملت بر اثر اين تاخير کفش اسپرت پسرانه کوچک چه كساني هستند؟ اما همزمان حساس طرح اين انتقادات، گروهي از اصولگرايان به تندي از حاميان مذاكره انتقاد كرده و حتي خواستار عکس العمل مجلس انقلابي کلیدی مديران وزارت خارجه شدند و روزنامه كيهان در سرمقاله خود به بعضي از اين مخالفتها واكنش نشان بخشید و نوشت: «اكنون اين پرسش از آقايان اميرعبداللهيان و شمخاني در ميان هست كه چرا و دارای كدام تحليل منطقي و قابل قبول از احتمال مذاكره مستقيم با امريكا صحبت ميگوييد؟ نكته جالبي كه در اين رابطه حايز اهميت بود، اين بود كه بسياري از كاربران ارزشي كه در موجسازيهاي فضاي مجازي غالبا بهطور یار و هماهنگ پاي كار ميآيند، به شدت به اين نامه انتقاد كردند تا جايي كه يكي از كاربران شاخص ارزشي كه در بسياري از توفانهاي توييتري، هدايت لشكرهاي سايبري را برعهده دارد، متن است: «نامه براي معيشت؟ ولی اظهارنظرهاي اصولگرايان در شبكههاي اجتماعي، حوزههاي علميه و مساجد و به بيان ديگر، وقتي كف جامعه اصولگرايي را ملاك قرار دهيم، درخواهيم يافت كه نارضايتي از اين رويكرد ضد ديپلماسي و مذاكره به شدت بالاست. روایت اين خانواده برنا به شدت مرا پایین تاثير قرار اعطا کرد و اگر چه از فكر «اونور آب» منصرف نشدم البته مصمم شدم كه کلیدی احتياط بيشتر به روياي بیرون فكر كنم. سرویس ها و پذيرايي داخل آن پرواز سيزده ساعته ايران اير، از اكثر خطوط هوايي دارای اسمو رسم عالم در اين روزها، به مراتب خوب تر بود ولي قيمتي كه خویش من چندينبار براي خريد بليت تهران-توكيو پرداخت كردم در حدود يكدهم نرخ معمول شركتهاي هواپيمايي دنیا و بيش از حد مناسب بود! و كدام بخش از صورتمساله نامشخص است كه واضح شدن آن به مذاكره، آنهم مذاكره مستقيم کلیدی امريكا نياز دارد؟ معین است. بنابراين مذاكره مستقيم براي چيست و حراج کفش اسپرت پسرانه چه ضرورتي دارد؟ وليالله لوني، رييس مجمع عمومي جامعه مدرسين در نامه به ابراهيم رييسي نوشت كه اصلی توجه به استقامتي كه از حضرتعالي در دفاع از ارزشها سراغ داريم، انتظار اين هست ضمن جلوگيري از اجرايي شدن اين تصميم، بخشهاي متعدد دولت را از هرگونه اقدام حاشيهساز و برخلاف اولويتهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور منع و برحذر داريد.