خانه هوشمند ؛ چگونه یک زندگی تخیلی را در واقعیت تجربه کنیم

در مرحلة بعدی، سناریوهای مختلفی تمجید میگردند و بر مبنای آن و حیاتی بهکارگیری تکنولوژیهای هوشمند در تولید و توزیع انرژی الکتریکی، به ارتقا تراز رفاه و راضی بودن ساکنان همین جور خانة تماما هوشمند اتوماتیک و صرفهجویی در بخش انرژی و هم در بخش هزینههای ناشی از خرید انرژی ساکنان میپردازد. به جهت شکلگیری خانة هوشمند اتوماتیک در در آغاز مانیتورینگ رفتار ساکنان براساس برنامة فعالیتهای روزانه، سلیقة اعضای خانه، عادات ساکنان و علایق آن‌ها در سناریوهای متفاوتی مانند (حضور – عدم حضور – ساکنان به خانه میآیند – مهمانی) تحلیل شد. آنگاه از جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیل آن‌ها اصلی به کار گیری از درخت تصمیمگیری براساس الگوریتم دادهکاوی به فرم نهایی برای ذخیرة دیتا در پایگاه دادهای و اجرای آن برای شکلگیری خانة هوشمند اتوماتیک مبادرت شد. به جهت یادگیری خوی ساکنان و شکلگیری الگوی رفتاری آنان در مواجهه حساس مصرف انرژی و میزان توان الکتریکی مصرفشده در ساعات شبانهروز، اقدامات ساکنان در سیستم مدیریت خانة هوشمند در مرحلة ابتدا جمعآوری و تصویب شدهاند. در مرحلة اول، دادههای جمعآوریشده مربوط به مدت زمان به کار گیری و در مرحلة بعد، میزان اقتدار مصرفی در این مدت زمانها بهطور معین بهصورت درخت تصمیمگیری برای رخ الگوریتم تروتمیز خانه هوشمند و اینترنت اشیا شدند. آن‌ها همینطور نسبت به محیطهای داخلی مقاوماند و میتوانند دادههای از دست رفته را در فضای پارامتر ورودی بهطور مؤثر اداره کنند. پس به جهت این‌که از همین قطار سرعت بالا عقب نمانیم، دیر یا این که زود مجبوریم که خانههایمان را هوشمند کنیم. دادههای اقتدار مصرفی ثابت اطلاعاتی از تجهیزات الکتریکیاند که در ارتفاع شبانهروز میزان ثابتی انرژی الکتریکی را مصرف میکنند. همین مقدار اقتدار الکتریکی ثبتشده در اختیار سیستم شبکة هوشمند خانگی اهمیت چک و در اختیار گرفتن بر میزان انرژی درخواستی در زمانهای متعدد اقدام به تأمین آنها اصلی توجه به مقدار ساخت منابع انرژی تجدیدپذیر خانگی میکند. پژوهشهای انجامشده هریک تعریفی از خانههای هوشمند و صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش سطح آسایش ساکنان ساختمان مهم به کارگیری از تجهیزاتی میکنند که به حسکردن حضور داشتن یا این که نداشتن افراد در محلهای مشخصشده کارگزاشتن میشدند. همین حق گزینش به شما داده شده میباشد که یک یا یکسری قسمت از منزل را هوشمند کرده و در آینده آن را گسترش دهید. در فرانسه آزمایشگاه تحقیقاتی (G-SCOP) یک سر مشق از رفتارهای ساکنان در حالتهای گوناگون در هر ساعت از شبانهروز ساخت کرده هست و عملکرد در پیشبینی وضعیت ممکن کلیدی استفاده از شبکة بیزین دارد. سیستمهای امنیتی هوشمند اهمیت ساخت شرایطی مطلوب به جهت تضمین آسایش اعضا در منزل خود، از محبوبترین فناوریهای کاربردی محسوب میشوند.