روبهروی مغازهی لوازم آرایشی چشمک

همانگونه که نتایج نشان داد، فرضیه اولیه تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت و معنیدار میان دیدگاه نسبت به محصول سبز و خرید سبز مصرفکننده، آیتم تایید قرار نگرفت، که البته همین دستور در صنعت لبنیاتی و کمپانی آیتم مطالعه ما(پگاه) صورت دیتا و ممکن است در سایر صنعت های و شرکتها نتیجه ها گوناگون باشد؛ لذا به بقیه محققان توصیه میشود مطالعات خویش را در صنایع دیگر و همچنین اهمیت وارد نمودن تعداد شرکتهای بیشتری در مطالعات خود همین مسئله را تحلیل نمایند. همانگونه که در بررسی نتایج مطرح شد از آنجا که دقت به مسایل زیست محیطی و کاهش اثرات منفی بر بر روی محفظه زیست در اجرای آمیخته بازاریابی تا حد بالایی میتواند تغییرات خرید کردن سبز مصرفکننده را بیان نماید(69/0)؛ واضح میباشد که همین فرمان سبب ساز به کسب مزیت رقابتی و در نهایت سودآوری بالای شرکتها میگردد. از سوی دیگر میزان تاثیر ارزش سبز بر خرید کردن سبز مصرفکننده (28/0) هست که بیانگر اثر میانگین متغیر مستقل بر متغیر متعلق میباشد. و همکاران در شش سرزمین و گروههای گوناگون مردم نشان داد یک برند یکسان در فرهنگهای مختلف، به شیوههای زیادی فهم میشود (فوسچت و همکاران، 2008)؛ اهمیت این حال، باوجود پژوهشهای متفاوت صورتگرفته در همین حوزه، در ایران، باتوجهبه جمعیت مسلمان اهل ایران تحقیقات گستردهای انجام نشده است. حیاتی اعتنا به این که بر مبنای نتیجه ها به دست آمده، کالا سبز حساس اثر گذاری معنا داری بر خرید کردن سبز مصرفکننده نبود، در اولویتبندی فوق حیث نشده است. اهمیت اعتنا به این که یکی از از هدف ها دیگر مطالعه حاضر باز‌نگری اصلی تاثیر گذاری هر یک از آمیختهها بر خرید کردن سبز مصرفکننده در کمپانی پگاه میباشد، نتیجه ها نشان می دهد که بیشترین میزان اثر گذاری گذاری به ترتیب مربوط به بعد ها تبلیغ، قیمت و توزیع از آمیخته بازاریابی سبز میباشد. همچنین مقدار اثر گذاری تبلیغ سبز بر خرید کردن سبز (49/0) میباشد که نشاندهنده تاثیر مستقیم و متوسط تبلیغ سبز بر خرید کردن سبز مصرفکننده است، به علاوه از آنجا که عدد معنی داری آن (95/6) بزرگتر از (96/1) است، فرضیه دوم تحقیق تایید میگردد. همانگونه که نتیجه ها نشان می دهد میزان تاثیر کالا سبز بر خرید کردن سبز مصرفکننده (04/0-) است و حساس توجه به این که عدد معناداری آن (63/0-) بزرگتر از ( 96/1-) است، فرضیه نخستین تحقیق رد میشود. از سویی، به عبارتی طور که در نمودار (2) معلوم است، آمیخته بازاریابی سبز بیانگر 69% از تغییرات خرید سبز مصرفکننده هست و همین نشان می دهد که موسسات فعال دیگر در حوزه تولید محصولات لبنی نیز میتوانند دارای سبز نمودن فعالیتهای بازاریابی خود تا حد قابل توجهی بر خرید مصرفکنندگان تاثیر گذاشته و از منافع آن بهرهمند گردند. هدف همین پژوهش رسیدن به درکی صحیح از تصویر ذهنی مصرفکنندگان «برند حلال» در جمهوری اسلامی ایران می باشد که میتواند زیربنایی به جهت آشنایی بهتر کردار مصرفکنندگان و تلاشهای بازاریابی و تبلیغاتی در همین راستا باشد. بهمنظور تحلیل ویژگیهای مارک حلال از بینش مصرفکنندگان، توسعة این مارک در جمهوری اسلامی ایران و بهرهمندی از مزایای بازار رو به رویش و سودآور برند حلال، همین پژوهش به تحلیل اکتشافی و کیفی تصویر خیالی مصرفکنندگان اهل ایران از مارک حلال میپردازد. در صورتی که ما مفروضات معرفتشناختی انسان اقتصادی را بپذیریم، بخش اعظمی از دیگر ویژگیهای بازار به اینجا هم سرایت خواهد کرد و عرضه و تقاضا میباشند که ارزشگذاری را گزینش خواهند کرد. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه لوازم آرایشی اورجینال در تبریز لطفا از سایت ما دیدن کنید.