شیر برقی چیست ؟

♦ Pressure Ratings: جايگاه بندی فشار در PSI آورده شده است. در واقع، حساسیت شیر به شکل صفر یا این که صد طراحی شده است. به تیتر نمونه اهمیت استعمال از شیر برقی در مشعل گازی می اقتدار میزان جریان سوخت گاز را به درون محیط ی احتراق در دست گرفتن و تهیه و تنظیم نمود. شیر پنوماتیک Pneumatic Valve به دسته ای از شیرها اطلاق می شود که به یاری اعمال یک نیرو مسیر هوا را تغییر و تحول داده و جریان هوا را در ارتفاع پروسه یک سیستم جدا و وصل می نمایند. بوسیله این جریان الکتریکی در شیر برقی پنوماتیک ، بوبین برقی باطن شیر خواص مغناطیسی پیدا می کند و نیروی ضروری جهت تغییر تحول موقعیت شیر پنوماتیکی را مهیا می آورد. اگر شیر برقی نتواند گشوده و بسته شود و یا این که تام گشوده نشود، صدای نویز هامینگ ایجاد کرده و یا حیاتی سیمپیچ سوخته می باشد که در همین صورت می بایست تعمیر گردد. هنگامی که مشعل روشن می شود، شیر باز شده و گاز به طور تام وارد مشعل می گردد. فریم ها از ورق های فولادی ساخته می شوند و هنگامی که جریان الکتریسیته به سیم پیچ وصل می شود، کادر به تیتر آهنربا فعالیت می کند و سنبه را به خویش جذب و باعث حرکت شیر برقی نوع 4v210-08 آن می شود. نوشته فنی ما در آیتم چکش آب را بخوانید. • ممکن است داغ کند چراکه به جهت سوئیچ کردن یا این که ماندن در موقعیت گزینه حیث تهی دست انرژی است (که ولی همین مورد قضیه به مدل شیر بستگی دارد). به جهت فرمان دادن و تحریک این شیر برقی ها یا سلنوئید های تک سیگنال یا دو سیگنال استفاده می شود.