قیمت هر کیلو زعفران در امسال ؟

بر اساس مشاهدات می دانی بها یک مثقال زعفران بسته بندی شده در برندهای مختلف ۱۱۰ تا ۱۴۰هزار تومان شده است. ما در زعفران اکثر همین قابلیت را داریم تا شما را حیاتی همین خواص فوق العاده آشنا نماییم و اشکال زعفران کشاورز را در بسته بندی های شیک و زیبا، درب منزل به شما تحویل دهیم. زنگنه اظهار کرد: ما از هنگامی که وارد مجلس شدیم تلاش کردیم تا ارزش زعفران را در فصل برداشت ارتقاء دهیم و به ۲۰ میلیون تومان برای هر کیلو برسانیم و همین پروسه در اکنون طی شدن بود، ولی سیاستهای اشتباه و تدبیرهای اشتباه در کنار فسادی مانند زد و بند و نفوذ مافیای موجود تا بزرگترین مرکزها قدرت، زعفران را به چنین روزی رسانده است. همچنین در سال جاری قیمت گل زعفران از کیلویی ۸۵ هزار تومان در سالهای قبل به کیلویی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در امسال افزایش یافته است. وی گفت: اگرچه طی سالیان مختلف ۸۵ تا ۹۵ درصد زعفران عالم در ایران ساخت شده است، اما با توجه به اینکه بیش از ۳۰ مرزو بوم عالم در درحال حاضر حاضر ایجاد را به رخ بهینه شروع نموده و از سویی خشکسالی اثر گذاری منفی در سال های آخر بر تولید زعفران داشته بدین ترتیب سهم زعفران کشور ایران رو به کمتر است. وی تصریح کرد: اگر چه در هفتماهه سال پیشین ۱۲۶ هزار و ۶۷۶ تن زعفران از مرزو بوم صادر شده است، ولی همین میزان در سال جاری به ۱۱۸ هزار و ۳۵۳ تن قیمت 1 گرم زعفران قائنات کمتر یافته است. این مدل ادویه در بخشها مختلف کشور‌ایران پرورش می­کند و سالانه بیش از تعدادی هزار تن به بقیه کشور­های عالم صادر می­شود. چون کلیدی توجه به موجودی دو سال قبلی که بالغ بر 150 تن زعفران کهنه می باشد، همین حجم بالا چمی تواند بازار را پایین اثر گذاری قرار دهد و معامله گران را متضرر کند. سوپر نگین : کلاله ممتاز شده زعفران که رشته ها بصورت صاف و قلم درشت میباشند زعفران نگین سوپر می گویند . زعفران نگین ممتاز اساسی چهار نوع کیفیت بوده که از لحاظ بها قیمت زعفران چهار گرمی هم متعدد هستند. اما به طور متوسط نرخ هر کیلو زعفران صادراتی در بازار مشهد از 11 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان متعدد است.