مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

دانش آموز آموزش چشم ای که اهمیت لباس ویژه و تجهیزات تعیین شده از طرف مسئولین مکتب برای عبور ایمن علم آموزان از عرض سواره رو رویکرد ها مامور می گردد. رنگ قرمز رنگ چراغ عابر پیاده به رخ تصویر آدمکی است که ایستاده هست و این بدان معناست که عابر پیاده بایستی در شرایط بدون حرکت باشد و در مسیر خیابان حرکتی نداشته باشد. ۴- چراغ چشمک زن زرد رنگ برای عبور یا این که احتیاط: وسایل نقلیه مکلفند کلیدی تماشا همین چراغ از تقاطع و گذرگاه پیاده اساسی احتیاط تام و سرعت کم عبور نمایند. مدیریت پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام نموده می باشد عبور از چراغ هدایت رانندگی زردرنگ ممنوع می باشد و امتیاز منفی داراست مگر اینکه خودرو وارد تقاطع شده باشد و نتواند ماشین را نمونه پرسش ها دین طومار ی موتور سیکلت متوقف نمونه سوالات آئین نامه ۹۹ ملازم اساسی جواب نماید. ۱- به جهت گردش به راست چراغ راهنمای سمت راست وسیلهی نقلیه را پر‌نور کنند. ۳- به جهت توقف دست چپ را به طرف زیر نگاه دارند. ۱- برای گردش به راست دست چپ را به طرف بالا نگاه دارند. ولی هر سال هم درآمد خود از همین محل را افزایش میدهد. ۴- سبقت از وسیلهی نقلیهای که خویش در هم اکنون سبقت گرفتن میباشد مگر در راهی که به مناسبت وجود سه سطر خط کشی بریده یا بیشتر از سه ردیف همین عمل مجاز نباشد. در راههایی که خطکشی شده، وسایل نقلیه می بایست در مسیر میان خطوط حرکت نمایند و از آن بیرون نشوند مگر همین که احتیاط کامل را رعایت نمایند و قبلاً اهمیت دادن نماد وسایل نقلیه دیگر را از قصد خویش مطلع سازند. در محلهایی که چراغ قرمز یا این که هر دسته علایم ایست دیگر وجود دارااست ممکن میباشد به وسیله اشاره گر سبزی که در کنار چراغ قرمز رنگ تعبیه می‌شود یا اساسی نصب تابلو به وسایل نقلیه اجازه دیتا می گردد که در مسیر معینی حرکت نمایند. سوال سخت برای هر کدام گوناگون می باشد البته معمولا سوالاتی که بیشترین درصد خطا را دارد از هر دو طیف به رخ یکجا جمعآوری شده و در اختیار شما قرار می گیرد تا شما بتوانید به راحتی از پس همین سوال ها هم برآیید. ۵- چراغ چشمک زن قرمز رنگ برای ایست و عبور: وسایل نقلیه در شکل برخورد مهم همین چراغ بایستی قبل از ورود به تقاطع یا این که گذرگاه پیاده توقف کامل کنند و پس از اطمینان از عدم وجود تصادف حرکت نمایند.