نحوه استریل کردن سوزن در خانه – درمانکده

پس از تفسیر مخصری در گزینه استریلیزاسیون، می خواهیم در گزینه انواع روشهای استریل کردن سمپلر و عامل آلودگی سمپلرها تفسیر میدهیم. در تحت در آغاز دلیل آلودگی و نحوه آلودگی را میگوییم سپس به جهت هر کدام مختصراً دستورالعمل استریلکردن سمپلر را عنوان میکنیم. بعد از آن به جهت شستوشو و آلودگیزدایی بخشهای گوناگون را اهمیت دترجنت بشویید. بعد از دترجنت استعمال فرمایید و سمپلر را یک سری توشه بشویید آن گاه آن را خشک کرده و به کارگیری نمایید. کاربرد اهمیت استریل دریپ (پوشش موضع جراحی) پیشگیری از انتقال میکرو ارگانیسم ها از پوست اطراف به حیطه جراحی و حفظ محیط ایده آل و استریل حتی در اعمال جراحی طولانی مدت می باشد. این محصول ها سابقاً در بطری های شیشه ای بسته بندی می شدند ولی امروزه در ظروف پلیمری منعطف (flexible) بسته بندی می شوند. امروزه دارای مواد و ترکیبات شیمیایی ضدعفونی کننده، پرت ها، گازهای شیمیایی، صافی های ویژه، دما،داروهای میکروب کش محفظه های متفاوت را استریلیزاسیون می کنند. شرح هر یک از نحوه های فوق در کتب تخصصی صنعت داروسازی ذکر شده لکن به ادله حساس دو طریق به کارگیری از گرما و فیلتراسیون در ساخت جنس های تزریقی حساس حجم بالا در ادامه به اختصار تفسیر دیتا خواهند شد. بر همین اساس خوبتر هست فرایند اتوکلاو را در یک زمان 3 دقیقهای در دمای 134 جايگاه سانتیگراد صورت گیرد تا در یک دوران زمانی 20 دقیقهای اهمیت 115 سکو سانتی گراد دما، در این شکل فرآییند استریل سازی توسط اتوکلاو خوبتر رخ میگیرد. این دستور منجر می شود تا از استریل نمودن در جراحی و دیگر فعالیتهای طبی به کار گیری شود.دقت نمایید تمیزکردن، به این معنی که پاکسازی میکروبها و ناخالصیها از تراز ها و شی ءها است.استریل کردن، میزان میکروبهای موجود در مرحله را به میزان قابل توجهی کم می کند. ضدعفونی فرآیندی می باشد که حساس استفاده از مواد زیست کش باعث از در بین رفتن یا این که جلوگیری از رویش باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، اسپور باکتری ها و سایر ارگانیسم ها میشود. گندزدایی: فرآیندی که طی آن مواد گندزدا، رشد و نمو میکروارگانیسمها را سرکوب میکنند. استریلیزاسیون : فرآیندی که همه میکروارگانیسمها و یا این که اسپورها را میکشد و یا این که از در میان میبرد. اسپورکشی: یک ماده شیمیایی و یا ترکیبی از مواد شیمیایی که برای کشتن میکروارگانیسمها و اسپورها گزینه استعمال قرار میگیرند. ضدعفونی کردن: به روشهای فیزیکی و یا شیمیایی گفته می شود که به منظور کشتن میکروارگانیسمها آیتم استریل کننده اونت استعمال قرار میگیرند.