هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی تولید کننده می بایست با اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید دارای اعتنا به موضوعاتی زیرا ارتقاء قدرت هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی میباشد که برای ارتقاء عجله و توان ماشین آیتم استفاده قرار می‌گیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید اخذ نمایید این گزینه یکی از مورد ها لازم میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری استفاده شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می‌شود و به این استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن واقعه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط حیاتی طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ایجاد و طراحی همین قطعه را میتوان یک عمل سخت و مستمند به دانش اختصاصی در حیث گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در زمانی که قیمت خودرو بالا می رود و افراد توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و حساس کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می‌کنند که کارگزاشتن همین قطعه سبب بروز ویژگیهای مختلفی در خودرو نیز میشود. چنانچه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، دارای سرعت و عملکرد بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اهمیت طراحی و ساخت این قطعه دارای دارد، روزگار و هزینهای هست که شما باید به جهت آن در حیث بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. همین دو قطعه از نظر متاع و ساختاری اصلی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی مهم کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج می شوند و پروسهی انجام همین رخداد با هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اصلی مانیفولد، مضاعف پر سرعت و آسانتر است و این مورد قضیه خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه مهم هدرز فولادی پراید وب وبسایت خویش باشید.