پتاسیم نیترات – Potassium Nitrate – مرجع مواد شیمیایی ایران

با مواد آلی انبار نشود. مصارف این متاع در ایجاد مواد منفجره هم دیده میشود، به صورتی که از ترکیب ۷۵ درصد پتاسیم نیترات، ۱۵ درصد کربن و ۱۰ % سولفور محصولی به نام باروت به وجود می آید که به عامل وجود نیترات پتاسیم که جاذب رطوبت است، در تماس با رطوبت خراب می شود. دیگر نیترات ها عبارتند از سدیم نیترات ، منیزیم نیترات و استرانسیم نیترات. دیگر مصارف این ماده شیمیایی در ذخیره ساز حرارتی در سیستم های ایجاد برق، الکترولیت در پل نمکی، اکسید کنندگی، اطمینان از احتراق تام کارتریج های کاغذی، جلوگیری از سوختگی مجدد تنباکو در سیگار، از در میان بردن کنده درختان، تولید شیشه، تولید مواد منفجره برای استخراج در معادن و عمل های عمرانی و فلز کاری دیده می شود. از سوی دیگر در ایجاد خمیر دندان و در کارگاه کریستال و بلورسازی نیز خرید کردن میشود. در همین مسیر هم بهترین گزینش پیشگامان شیمی است. این ماده مزه ای شادی دارد، بنابراین به آن «شوره» نیز می گویند. در ادامه به برسی یکسری از همین کاربردها میپردازیم. داده ها برای انبارنمودن ماده در انبار مشترک: این ماده بایستی به دور از دست اندرکاران احیاکننده انبار شود. طرز های بهداشتی و حفاظتی عمومی: می بایست اقدامات پیشگیرانه معمول برای به کارگیری از مواد شیمیایی دنبال شود. می بایست دقت نمایید که در انبار مراقبت کود و یا این که مکانی که همین کود را قرار می دهید رطوبت بالا وجود نداشته باشد زیرا سریعا آب جذب می نماید و ممکن میباشد خاصیت خویش را از دست بدهد. ظروف را به صورت مهر و موم شده نگه داری کنید. الزامات به جهت ظروف و اطاق ها: الزام خاصی نیست. ظروف به خوبی مهر و موم شده را در موقعیت سرد و خشک انبار کنید. در غلظت ۵ درصد، پتاسیم نیترات همپا اساسی مونو فلورو فسفات یا این که سدیم فلوراید به طور قابل توجهی نشانه ها را ظرف دو هفته پس از مصرف روزانه کمتر میدهد. پیاله را به شکل محکم مهر و موم شده محافظت کنید. برای اطلاع از نحوه ی دفع، بخش 13 را ببینید. یک روش جایگزین برای ساخت نیترات پتاسیم بدون جنس جانبی آمونیاک ادغام نیترات آمونیوم و کلرید پتاسیم می باشد که در این نحوه نیترات پتاسیم و کلرید آمونیوم به دست می آید. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها دوچندان عمده در آیتم نیترات طبیعی پتاسیم در حل جدول لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.