مهره مار اصلی را از تقلبی تشخیص دهید و اصل بودن مهره مار را آزمایش کنید.

اما رسوایی های تبلیغاتی بقایای شاه برای درمان سوختگی ناشی از راهپیمایی ایران آزاد کافی نبود و چند ساعت بعد تسنیم قدس و روزنامه جوان و سپاه پاسداران و بیدی نژاد سفیر رژیم در لندن و جمعی از نمازگزاران و سپاه پاسداران ظهور کردند. شاه و شیخ با همه شکنجه گران و پاسداران و دم … ادامه